DISCLAIMER

UNIEKE ONTWERPEN IN KWALITATIEF HOUT

SNELLE LEVERING DOOR-

HEEN DE HELE BENELUX

UITERST SCHERPE PRIJZEN

TIMBER DESIGN & CONSTRUCT

&

STEIGERHOUT

STEIGERHOUTMEUBILAIR

DISCLAIMER

 

 

TIMBER-DC.be is onderdeel van TIMBER Design&Construct, welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel België onder het nummer 067/0678/09112.

Wanneer u een van de websites van TIMBER Design&Construct bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. Onder TIMBER Design&Construct vallen sowieso de volgende websites: (www.)TIMBER-DC.be

 

TIMBER Design&Construct heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen.

Bij TIMBER Design&Construct wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal TIMBER Design&Construct nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal TIMBER Design&Construct dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.

 

Het gebruik van alle informatie op de website(s) van TIMBER Design&Construct is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van TIMBER Design&Construct liggen bij TIMBER Design&Construct.

 

Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van TIMBER Design&Construct niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TIMBER Design&Construct informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.

Privacy

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 TIMBER-DC.be verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door TIMBER-DC.be inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 TIMBER-DC.be respecteert en beschermt uw privacy. TIMBER-DC.be zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.TIMBER-DC.be kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achterlaat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft TIMBER-DC.be toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4 TIMBER-DC.be zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

 

 

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met TIMBER-DC.be.

2.2 TIMBER-DC.be gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden.

2.3 TIMBER-DC.be zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij TIMBER-DC.be daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van TIMBER-DC.be. Verder geeft u toestemming aan TIMBER-DC.be om de persoonlijke gegevens die u online verstrekt, alleen te delen met zakenpartners die in naam van TIMBER-DC.be handelen in de hierboven beschreven doeleinden. Deze zakenpartners hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.

2.4 TIMBER-DC.be zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van TIMBER-DC.be-producten.

 

Artikel 3 Koppeling websites aan derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.TIMBER-DC.be. TIMBER-DC.be heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door TIMBER-DC.be bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

 

 

Artikel 4 Veiligheid

4.1 TIMBER-DC.be doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft TIMBER-DC.be fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

 

 

Artikel 5 Verdenking misbruik

5.1 TIMBER-DC.be behoudt zich het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat TIMBER-DC.be het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. TIMBER-DC.be heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan TIMBER-DC.be passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van TIMBER-DC.be of aangifte bij de politie.

 

 

Artikel 6 Cookies en IP-adressen

6.1 TIMBER-DC.be kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van TIMBER-DC.be, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van TIMBER-DC.be zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van TIMBER-DC.be bemoeilijken.

 

 

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring

7.1 TIMBER-DC.be heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.TIMBER-DC.be en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. TIMBER-DC.be is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van TIMBER-DC.be.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of TIMBER-DC.be kunt u terecht bij info@TIMBER-DC.be.

 

 

 

 

CONTACT

 

 

TIMBER Design & Construct

 

ADMINISTRATIE en OPHALINGEN te

9400 NINOVE

 

WERKPLAATS EN OPHALINGEN te

5575 GEDINNE

 

Tel: +32 475 60 14 47

 

Ondernemingsnummer: 067/0678/09112

BTWnr: BE 0670.678.091

KBC BE37 7360 2338 3128

VEILIG BETALEN MET: